Dla gmin

Ważna informacja dla gmin, które chcą zawrzeć porozumienie (lub aneks do porozumienia) dotyczące nowych zachęt w ramach realizacji programu „Czyste Powietrze”

Już od 1 kwietnia 2021 r. gminy na potrzeby rozliczeń – które będą określone w nowych porozumieniach dotyczących zachęt – powinny nadawać wydawanym zaświadczeniom oraz przyjmowanym wnioskom o podwyższony i podstawowy poziom dofinansowania unikatowe numery, które należy umieszczać na tych dokumentach.

Gminy, które mają już zawarte porozumienia otrzymają propozycję ich aneksowania, aneksem zostanie wprowadzona nowa treść porozumienia. W przypadku aneksów wyżej wskazane numery też będą niezbędne do rozliczeń gmin z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

W razie pytań prosimy o kontakt z ogólnopolską infolinią programu „Czyste Powietrze”.
Numer dedykowany gminom, to: 22 340 40 90 (pod poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00).

Komunikaty

Informacja dla gmin o konieczności nadawania unikatowych numerów

Komunikat dla gmin w związku z uruchomieniem drugiej części programu Czyste Powietrze z dnia 22.10.2020 r.

Komunikat dla wójtów, burmistrzów, prezydentów miast w sprawie obowiązku wydawania zaświadczeń o dochodach na potrzeby programu „Czyste Powietrze” z dnia 18.09.2020 r.

Komunikat Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla gmin w sprawie corocznej przerwy w wydawaniu zaświadczenia o dochodach dla osób fizycznych

Podstawy prawne

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2.10.2020 r. ws. określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia

Ustawa z dnia 14.08.2020 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw

Do pobrania

Poniżej znajdują się wzory porozumień zawieranych przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej z gminami. Ich treść jest jednolita dla wszystkich zawierających, nie podlega negocjacjom i zmianom po stronie gmin.

Wzór porozumienia zawieranego przez gminy z wfośigw w sprawie realizacji programu „Czyste Powietrze”

Wzór porozumienia – zawieranego przez gminy z wfośigw w sprawie realizacji programu „Czyste Powietrze” – obejmującego nowe zachęty dla gmin

Załącznik do porozumienia – wymagania i koszty kwalifikowane dotyczące punktu konsultacyjno-informacyjnego

Aktualna lista porozumień z gminami

Ranking gmin w I kwartale 2021

Zyski dla gmin przystępujących do programu Czyste Powietrze

Informacja o trzecim elemencie zachęt dla gmin – tzw. bonusie dla najbardziej aktywnych gmin

Materiały dla gminnych punktów konsultacyjno-informacyjnych dostępne są w zakładce „Do pobrania”

Przewiń do góry