Dla banków

Wyniki naboru banków w ramach programu „Czyste Powietrze”

Lista banków, które podpisały umowy ws. uruchomienia ścieżki bankowej:*

 1. Alior Bank S.A.
 2. Bank BNP Paribas Bank Polska S.A.
 3. Bank Ochrony Środowiska S.A.
 4. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.
 5. Credit Agricole Bank Polska S.A.
 6. Santander Consumer Bank S.A.
 7. SGB-Bank S.A.

*Komunikat z 14.04.2021 r.

W latach 2021-2022 banki będą dysponować limitami środków w wysokości do 1,5 mld zł, w ramach których przekazywać będą do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej wnioski o dotację z przeznaczeniem na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych na przedsięwzięcia realizowane zgodnie z programem „Czyste Powietrze”.

Lista banków, które złożyły wnioski i uzyskały pozytywne decyzje:*

 1. Alior Bank S.A.
 2. Bank BNP Paribas Bank Polska S.A.
 3. Bank Ochrony Środowiska S.A.
 4. Bank Pocztowy S.A.
 5. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.
 6. Credit Agricole Bank Polska S.A.
 7. Santander Consumer Bank S.A.
 8. SGB-Bank S.A.

*Komunikat z 16.03.2021 r.

Szczegóły naboru dla banków w ramach programu „Czyste Powietrze” (2-23.02.2021 r.)

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (zwany dalej: NFOŚiGW) i 16 wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (zwanych dalej: wfośigw) ogłaszają wspólny nabór wniosków o zawarcie umowy o udostępnienie środków finansowych na wdrażanie Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” (zwanego dalej: Programem) i przyznanie limitu środków, w ramach którego bank będzie przekazywać do wfośigw wnioski o dotacje z przeznaczeniem na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych na przedsięwzięcia realizowane zgodnie z Programem.

Kwota alokacji środków przeznaczona na nabór na lata 2021 – 2022 wynosi 1 500 mln zł.

Wnioski o zawarcie umowy i przyznanie limitu środków banki składają w NFOŚiGW. W przypadku banków spółdzielczych wymagane jest złożenie wniosku przez Bank Zrzeszający banki spółdzielcze. Po zawarciu umowy z NFOŚiGW banki określą indywidualnie terminy przyjmowania wniosków dla beneficjentów, zgodnie z zapisami umowy.

Procedura naboru określona została w załączniku „Regulamin naboru banków i przyznania limitu środków na dotację na częściową spłatę kapitału kredytów bankowych na lata 2021 – 2022”.

Wsparciem objęte są przedsięwzięcia polegające na wymianie nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe i poprawie efektywności energetycznej w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych. Więcej informacji o programie można znaleźć na stronie: https://w33d.pl/.

Uruchomienie dofinansowania w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu (tzw. „ścieżki bankowej”) będzie wiązało się ze zmianami Programu odpowiednimi do specyfiki tej formy dofinansowania, w tym zmianami doprecyzowującymi.

Główne planowane zmiany Programu:

 • rozpoczęcie przedsięwzięcia nie wcześniej niż data złożenia wniosku o dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu  w banku, który przystąpił do Programu,
 • okres realizacji przedsięwzięcia do 18 miesięcy od daty złożenia w banku wniosku o dofinansowanie w  formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego,
 • warunkiem wypłaty dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu jest wypłata beneficjentowi przez bank kredytu z przeznaczeniem wyłącznie na cele zgodne z Programem, w tym co najmniej w 95% na pokrycie kosztów kwalifikowanych w Programie,
 • kwota kapitału kredytu musi  być wyższa niż kwota wnioskowanej dotacji,
 • kredyt obejmuje 100% kosztów przedsięwzięcia, dla których wyliczane jest dofinansowanie.

Wnioski będą przyjmowane od dnia 2 lutego do dnia 23 lutego 2021 r.

Wypełnione wnioski należy składać do NFOŚiGW:

 • w formie elektronicznej, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym, osób upoważnionych do reprezentacji wnioskodawcy, na skrzynkę podawczą ePUAP; w tym przypadku konieczne jest załączenie załączników do wniosku
  w formie elektronicznej (odwzorowanie cyfrowe (skan) załączników w postaci papierowej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym osób upoważnionych do reprezentacji wnioskodawcy), albo
 • w formie papierowej
 • bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30, albo
 • drogą pocztową lub kurierem na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Konstruktorska 3A
02-673 Warszawa
z dopiskiem: „Czyste Powietrze – Nabór banków”

Termin składania wniosków, o którym mowa powyżej uważa się za zachowany, jeżeli:

 • dla wniosków składanych w formie elektronicznej – wniosek wpłynie na skrzynkę podawczą NFOŚiGW znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) najpóźniej w dniu upływu terminu do końca dnia,
 • dla wniosków składanych w formie papierowej – jeżeli wniosek zostanie dostarczony osobiście albo za pośrednictwem kuriera albo operatora pocztowego do kancelarii NFOŚiGW najpóźniej w dniu upływu terminu do godziny 15.30.

Wnioski, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Wyniki naboru zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.nfosigw.gov.pl  w terminie do 21 dni od dnia zakończenia naboru.

NFOŚiGW zastrzega sobie prawo do anulowania naboru bez podania przyczyny.

Informacje dodatkowe można uzyskać pod adresem e-mail: czystepowietrze@nfosigw.gov.pl

Osobami do kontaktu w sprawie naboru wniosków banków będą:

Dokumenty

Regulamin naboru banków

Wzór Wniosku o zawarcie Umowy o udostępnienie środków finansowych i przyznanie limitu środków na dotacje na częściową spłatę kapitału kredytów bankowych

Wzór Umowy o udostępnienie środków finansowych z załącznikami – dla Banków Zrzeszających banki spółdzielcze

Wzór Umowy o udostępnienie środków finansowych z załącznikami – dla pozostałych banków

Przewiń do góry